Hạt và Snack

Hạt điều rang không muối

– Mô tả: Hạt điều nguyên hạt, đã rang, không muối.

– Độ ẩm tối đa: 5%

– Chất ngoại lai tối đa: 0.1%

– Sản phẩm bị vỡ: 5% tối đa

– Thông số theo tiêu chuẩn AFI (Hiệp hội Thực phẩm Khô quốc tế)

– Kiểm tra aflatoxin: theo yêu cầu

– Đóng gói: 2x10kg net/giỏ hút chân không trong hộp thiếc.