Hạt tiêu đen

– Tiêu đen – Chất lượng sạch – 570 gr/l sạch ; 550 gr/l sạch ; 500 gr/l sạch

– Tiêu đen – Chất lượng FAQ (Frequently Asked Questions) – 570/550/500/450/300/200 gr/l FAQ

– Tiêu đen hạt nhỏ (pinhead)