Hop Tac Xa

Chúng tôi bắt đầu nghề trồng trọt từ nhiều năm trước đây ,với quy mô là những hộ gia đình cùng nhau sản xuất và chuyên canh nhiều loại cây ăn trái tại vùng đất Thanh Bình này. Trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm trong nghề nông truyền thống.

Sau thời gian dài với những kinh nghiệm từ thực tiễn và sự tiến bộ của khoa học cũng như kinh tế xã hội. Chúng tôi đã quyết định thành lập nên hợp tác xã THANH BÌNH COOP.

Đối với các dự án của chúng tôi quy mô lớn hay nhỏ không phải là vấn đề.

Vào đầu năm 2019 chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện các dự án và những mục tiêu đề ra trước đó tuy có những thách thức to lớn và rất nhiều mục tiêu cần hoàn thiện. Nhưng tất cả sẽ là cần thiết cho cộng đồng và THANH BINH COOP.