Chứng nhận

Mã vùng trồng

August 8, 2023

(English) – BANANA growing zone code: VN-DNOR-0037