15/8/2019

Tham qua vườn chuối của hợp tác xã Thanh Bình

13/8/2019

Nông trại xoài hữu cơ

13/8/2019

Quy trình xử lý chuối thương phẩm

13/8/2019

Chứng nhận Aflatoxin

11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 1

Dự báo vụ mùa tháng 1
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 2

Dự báo vụ mùa tháng 2
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 3

Dự báo vụ mùa tháng 3
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 4

Dự báo vụ mùa tháng 4
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 5

Dự báo vụ mùa tháng 5
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 6

Dự báo vụ mùa tháng 6
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 7

Dự báo vụ mùa tháng 7
11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 8

Dự báo vụ mùa tháng 8